ณ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา การเดินทางสะดวก

2. ค่ายืนยันสิทธิ์สอบ

2. ค่าสมัครสอบ 

• ค่าสมัครเพื่อสอบสัมภาษณ์ 500 บาท

• ค่ายืนยันสิทธิ์เข้าสอบและเข้าค่าย 2 วัน 1 คืน 

คณะพยาบาลศาสตร์ 5,000 บาท

▪️เมื่อสอบได้คณะพยาบาลศาสตร์ 5,000 บาท 

▫️เป็นค่าเทอมของคณะพยาบาลศาสตร์ 

▪️ถ้าสอบไม่ได้ จะได้โควตาเรียน 

▫️ในคณะ/สาขาที่๒!! โดยไม่ต้องสอบ 

▫️สามารถเลือกเรียนได้ ในคณะ/สาขา ดังนี้ 

2.1 หลักสูตรประกาศนีนบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) หลักสูตร 1 ปี

2.2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

▫️สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

▫️สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

▫️สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

2.3 คณะนิติศาสตร์

2.4 คณะรัฐศาสตร์

2.5 คณะบริหารศาสตร์ 

▫️สาขาวิชาการบัญชี(บัญชีบัณฑิต)

▫️สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

▫️สาขาวิชาการจัดการ