บรรยากาศงานรับหมวกปี 2

4. เกณฑ์การคัดเลือก การสมัครเรียนคณะพยาบาลศาสตร์

 

- เพื่อ มุ่งเน้น คุณลักษณพยาบาลที่พึงประสงค์

• 4.1. สอบสัมภาษณ์ 25 คะแนน

• 4.2. เข้าค่าย 2 วัน 1 คืน 75 คะแนน

• 4.3. ข้อสอบปรนัย(ข้อกา) 100 คะแนน

 

(200 คะแนน)

สอบ 7 รายวิชาหลัก

...1.คณิตศาสตร์

...2.ฟิสิกส์

...3.เคมี

...4.ชีวะ

...5.ภาษาอังกฤษ

...6.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพยาบาล

...7.ภาษาไทย