บรรยากาศงานรับหมวกปี 2

4. เกณฑ์การคัดเลือก การสมัครเรียนคณะพยาบาลศาสตร์

- เพื่อ มุ่งเน้น คุณลักษณพยาบาลที่พึงประสงค์

• 4.1. สอบสัมภาษณ์ 25 คะแนน

• 4.2. เข้าค่าย 2 วัน 1 คืน 75 คะแนน

• 4.3. ข้อสอบปรนัย(ข้อกา) 100 คะแนน

 

(200 คะแนน)

สอบ 7 รายวิชาหลัก

...1.คณิตศาสตร์

...2.ฟิสิกส์

...3.เคมี

...4.ชีวะ

...5.ภาษาอังกฤษ

...6.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพยาบาล

...7.ภาษาไทย

****************

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) มีความรุ่นแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) อาศัยอำนาจตามมาตรา 35(1)แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558และพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)

"มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา"

>> จึงขอเลื่อนการเข้าค่ายและการสอบในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ไป "จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น"

ยังสามารถสมัครได้ปกติ
กระบวนการวัดและประเมินผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์เพื่อไม่ให้ขัดต่อ พ.ร.ก.ฉุนเฉินต่อไป 

ติดตามรายละเอียดได้ใน
>> เว็บ https://www.nursingcnu.online/

>>หรือ FB

สุหฤท พิมพา(อาจารย์สุหฤท พิมพา)

https://www.facebook.com/AJ.Suharit.Pimpa