บรรยากาศงานรับหมวกปี 2

4. เกณฑ์การคัดเลือก การสมัครเรียนคณะพยาบาลศาสตร์

- เพื่อ มุ่งเน้น คุณลักษณพยาบาลที่พึงประสงค์

• 4.1. สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

• 4.2. ข้อสอบปรนัย(ข้อกา) 150  คะแนน

 

(200 คะแนน)

สอบ 7 รายวิชาหลัก

...1.คณิตศาสตร์

...2.ฟิสิกส์

...3.เคมี

...4.ชีวะ

...5.ภาษาอังกฤษ

...6.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพยาบาล

...7.ภาษาไทย

****************

 

ติดตามรายละเอียดได้ใน
>> เว็บ https://www.nursingcnu.online/

>>หรือ FB

สุหฤท พิมพา(อาจารย์สุหฤท พิมพา)

https://www.facebook.com/AJ.Suharit.Pimpa